โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย แยกทล.1129 (เชียงแสน) - แยก ทล.1 (เมืองเชียงราย) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริเวณท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้เป็น Gateway/Hub ทางภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

             ภาพรวมถนนสายแยก ทล.1129 (เชียงแสน) - แยก ทล.1 (เมืองเชียงราย) ประกอบด้วยถนนสายหลัก 40.575 กม.ถนนเชื่อมสายทาง 2.769 กม. มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 43.344 กม. แบ่งดำเนินการดังนี้

              ตอนที่ 1 แยก ทล.1129 - ทล.1098 ระยะทาง 14.564 กม. ก้อสร้างเสร็จปี 2558

              ตอนที่ 2 แยก ทล.1098 - ทล.1 ระยะทาง 26.011 กม. ได้รับงบประมาณ 2559

              ตอนที่ 3 ถนนเชื่อมสายแยก ทล.1129 - ทล.1 เข้าสู่ สาย จ.3 วงแหวนตะวันตกเมืองเชียงราย ระยะทาง 2.769 กม. ได้รับงบประมาณ 2559

Copyright ©  PTE ENGINEERING CONSULTANTS